Algemene voorwaarden (Status: 17.07.2021)

§1 ALGEMEEN
De volgende Algemene Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen Elbblech en de klant. Afwijkende voorwaarden vereisen de schriftelijke vorm en de uitdrukkelijke toestemming van beide partijen.

§2 SLUITING VAN HET CONTRACT EN HERROEPING
Alle aanbiedingen, ongeacht of deze telefonisch, via internet, e-mail of op andere wijze zijn gedaan, binden Elbblech eerst nadat deze schriftelijk zijn bevestigd dan wel de goederen zijn geleverd en/of een factuur is uitgereikt. Elbblech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk-, zet- of rekenfouten. Elbblech kan zich ook terugtrekken uit de koopovereenkomst als de koper valse informatie over zichzelf heeft verstrekt, het voorwerp van de koop behandelt op een manier die in strijd is met de voorwaarden van de overeenkomst of zijn betalingen opschort. Tweedehands goederen zijn onderhevig aan voorafgaande verkoop.

Elbblech behoudt zich het recht voor om de beloofde dienst niet uit te voeren indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat de goederen niet beschikbaar zijn hoewel een overeenkomstige dekkende transactie werd afgesloten. In een dergelijk geval wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht. Reeds door de klant betaalde bedragen worden onmiddellijk terugbetaald. Verdere aanspraken van de klant jegens Elbblech zijn uitgesloten.

§3 LEVERING
Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn op het door de koper opgegeven afleveradres (afwijkend afleveradres graag schriftelijk melden). Het risico gaat over op de klant zodra de levering ons bedrijf heeft verlaten, zelfs als er deelleveringen worden gedaan. Alle prijzen zijn inclusief contante prijzen. BTW plus verpakkings- en transportkosten. Voor verzendingen naar het buitenland kunnen extra verzekeringskosten in rekening worden gebracht. De goederen moeten onmiddellijk na aanvaarding door de klant worden gecontroleerd op transportschade. Elke waarneembare transportschade moet onmiddellijk schriftelijk worden gemeld. De klant moet verpakkingsschade schriftelijk laten bevestigen door het transportbedrijf bij aanvaarding van de goederen. Informatie over leveringstermijnen is over het algemeen niet bindend, tenzij een specifieke leveringstermijn schriftelijk is overeengekomen en bevestigd. Schadeclaims tegen Elbblech wegens niet-nakoming of vertraging zijn uitgesloten voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid.

§4 VERZEND-/VERPAKKINGSKOSTEN
De verzend-/verpakkingskosten zijn binnen Duitsland:
0€ voor alle instrumenten en kleine onderdelen

De verzendkosten voor Europa en de rest van de wereld worden indien nodig berekend en niet als een vast bedrag gefactureerd.

§5 GARANTIE EN SCHADEVERGOEDING
1) Defecten of schade veroorzaakt door verwijtbare of onjuiste behandeling of onjuiste installatie, evenals het gebruik van ongeschikte accessoires of wijzigingen van de originele onderdelen door de klant of een derde partij die niet in opdracht van Elbblech werkt, zijn uitgesloten van de garantie. Natuurlijke slijtage is ook uitgesloten van de garantie. 3. als de klant de goederen of het voorwerp van de bestelling aanvaardt ondanks kennis van een gebrek, heeft hij alleen recht op garantieclaims in de hieronder beschreven mate als hij zich dit uitdrukkelijk schriftelijk voorbehoudt onmiddellijk na ontvangst van de goederen. De klant heeft alleen recht op garantieclaims op grond van bestaande transportschade als hij heeft voldaan aan zijn inspectie- en meldingsplicht conform §2 nummer 3. De garantieperiode voor nieuwe goederen is 24 maanden. De periode begint met de overdracht van het risico. De garantieperiode voor gebruikte goederen is 12 maanden. De garantie wordt anders bepaald in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 7. Elbblech is slechts aansprakelijk voor schade anders dan ten gevolge van letsel aan leven, lichaam en gezondheid, voor zover deze berust op opzettelijk of grof nalatig handelen of op verwijtbare schending van een wezenlijke contractuele verplichting door Elbblech. Elke verdere aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten. De bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

§6 BETALINGSVOORWAARDEN
(1) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn facturen van Elbblech direct en zonder aftrek opeisbaar. 2. indien de klant in gebreke blijft met de betaling van de koopprijs, is het bedrag van de koopprijs onderworpen aan een rente van 5 procentpunten boven de respectieve basisrentevoet tijdens de periode van verzuim. Indien Elbblech aantoonbaar hogere schade heeft geleden door vertraging, is Elbblech gerechtigd deze schadevergoeding te vorderen.

§7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De geleverde goederen blijven eigendom van Elbblech totdat alle vorderingen op de klant volledig zijn betaald. De klant is niet gerechtigd de goederen aan derden te verkopen of andere maatregelen te nemen die het eigendom van Elbblech in gevaar brengen voordat de koopprijs volledig is betaald.

§8 PLAATS VAN UITVOERING EN JURISDICTIE
1 Het Duitse recht is van toepassing. De bevoegde rechtbank is Ratzeburg.

§9 RECHT VAN HERROEPING
De klant kan de contractuele verklaring binnen 30 dagen zonder opgaaf van redenen herroepen in tekstvorm (brief of e-mail) of door de goederen terug te sturen. De ontvangst van deze instructie in tekstvorm is bepalend voor het begin van de periode. De termijn gaat echter niet in vóór de datum van ontvangst van de goederen door de ontvanger. De tijdige verzending van de herroeping of de goederen is voldoende om aan de herroepingstermijn te voldoen. Uitgesloten van het retourrecht zijn verbruiksgoederen (verzorgingsoliën, etc.) en goederen die speciaal voor de klant zijn besteld, geconverteerd of vervaardigd. De vrachtkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Ongratis pakketten worden niet geaccepteerd. De terugbetaling van de aankoopprijs is afhankelijk van inspectie op gebreken. Als de goederen gebruikssporen vertonen, is de klant verplicht om de waardevermindering te compenseren.
De herroeping moet worden gestuurd naar: Elbblech Instrumentenhandel Felix Eilers, Grosch Postflex #1955, Emsdettener Str. 10, 48268 Greven (LET OP: DIT IS ALLEEN EEN ADRES VOOR DE OPDRUK, NIET VOOR RETOURZENDINGEN. PAKKETTEN WORDEN GEWEIGERD !)of veel liever per mail naar: mail@elbblech.de

2. gevolgen van herroeping: In het geval van een effectieve herroeping moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden teruggegeven en alle verkregen voordelen (bijv. rente) worden opgegeven. Als u de ontvangen goederen niet geheel of gedeeltelijk of alleen in verslechterde staat kunt retourneren, moet u ons mogelijk compenseren voor het waardeverlies. In het geval van teruggave van goederen is dit niet van toepassing als de verslechtering van de goederen uitsluitend te wijten is aan de inspectie ervan – zoals bijvoorbeeld mogelijk zou zijn geweest voor u in een winkel. Daarnaast kun je de verplichting vermijden om de waarde van een verslechtering die veroorzaakt is door het bedoelde gebruik van het voorwerp te compenseren door het voorwerp niet te gebruiken alsof het jouw eigendom was en door niets te doen dat de waarde ervan zou kunnen verminderen. De kosten van retourzending worden niet vergoed, maar bij verkoop binnen Duitsland zal Elbblech op verzoek kosteloos een retourbon verstrekken. 3 Uitsluiting van het herroepingsrecht: Het herroepingsrecht is uitgesloten voor zover goederen zijn vervaardigd volgens specificaties van de klant of duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften.

§10 GARANTIE

ELBBLECH Instrumentenhandel Felix Eilers, (garantsteller), verleent alle consumenten de volgende geografisch onbeperkte garantie op de door ons verkochte goederen:

De eerste koper, d.w.z. de persoon die de goederen rechtstreeks van ons heeft gekocht (garantieclaim), heeft recht op reparatie van de defecte goederen, levering van een defectvrij vervangend product of terugbetaling van de koopprijs (garantieclaim) in het geval van een defect aan het gekochte voorwerp dat zich voordoet na de risico-overdracht en dat niet te wijten is aan een fout van de koper of een derde na de risico-overdracht, waarbij de keuze tussen deze drie rechten bij ons als garant ligt. De garantieclaim kan alleen worden ingediend door de garantiehouder binnen 2 jaar gerekend vanaf de wettelijke risico-overdracht door het defecte artikel aan ons te overhandigen. De kosten van de heen- en terugzending zijn voor rekening van de garantiehouder.

Uitgesloten van de garantie zijn

– Verbruiksartikelen zoals oliën, vetten, schoonmaakmiddelen enz.

– Serviceonderdelen, d.w.z. onderdelen die de consument bij ons koopt als onderdeel van een reparatie of onderhoud van een product.

– Producten die onderhevig zijn aan slijtage door gebruik of andere factoren. Tekenen van slijtage aan instrumenten worden alleen gedekt als deze zijn ontstaan ondanks de juiste verzorging van de instrumenten of als gevolg van aantoonbaar gebrekkig vakmanschap. Met andere woorden, zelfs een duur koperblaasinstrument zal last krijgen van zinkcorrosie en schade aan de lak als er niet goed voor wordt gezorgd, d.w.z. speeksel en zweet worden verwijderd. We zijn coulant, maar noch wij noch de fabrikant kunnen iets doen aan gebrek aan zorg.

Naast de claims die voortvloeien uit de bovenstaande garantie, heeft de koper de wettelijke garantieclaims, die niet beperkt worden door de garantie.

§11 Aanvullende Algemene Voorwaarden voor koop op afbetaling via easyCredit
1. toepassingsgebied en algemene gebruiksvoorwaarden
De volgende aanvullende Algemene Voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn tussen u en de handelaar van toepassing op alle met de handelaar gesloten overeenkomsten waarbij de koop op afbetaling door easyCredit (hierna te noemen koop op afbetaling) wordt gebruikt. In geval van tegenstrijdigheid hebben de aanvullende AV voorrang op de andersluidende algemene voorwaarden van de handelaar. Een aankoop op afbetaling is alleen mogelijk voor klanten die consumenten zijn volgens §§ 3 en 4 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). § 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

2. Koop op afbetaling Voor uw aankoop biedt de dealer u met ondersteuning van TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Straße 25, 90471 Nürnberg (hierna TeamBank AG) de koop op afbetaling als extra betalingsmogelijkheid. De verkoper behoudt zich het recht voor om je kredietwaardigheid te controleren. Raadpleeg voor meer informatie de kennisgeving over gegevensbescherming bij aankoop op afbetaling in het bestelgedeelte. Als het niet mogelijk is om gebruik te maken van de huurkoopoptie vanwege onvoldoende kredietwaardigheid of omdat de omzetlimiet van de winkelier is bereikt, behoudt de winkelier zich het recht voor om je een alternatieve betalingsoptie aan te bieden. Het contract voor een aankoop op afbetaling is tussen jou en de verkoper. Er is geen betaling, maar bij de koop op afbetaling besluit je om de aankoopprijs in maandelijkse termijnen af te betalen. Maandelijkse termijnen moeten worden betaald over een vaste termijn, waarbij de laatste termijn kan verschillen van de voorgaande termijnbedragen. Het eigendom van de goederen blijft voorbehouden tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

De vorderingen die voortvloeien uit het gebruik van huurkoop worden door de handelaar overgedragen aan TeamBank AG in het kader van een lopend factoringcontract. Betalingen met schuldkwijtscheldend effect kunnen uitsluitend aan TeamBank AG worden gedaan. Afgezien van de algemene toezichthoudende autoriteit voor de handel, staat de handelaar niet onder toezicht van enige toezichthoudende autoriteit. Klachten kunnen per brief of e-mail naar de handelaar worden gestuurd.

3. betaling in termijnen via SEPA-domiciliëring
Met de bij de koop op afbetaling afgegeven SEPA-machtiging tot automatische afschrijving machtigt u TeamBank AG, de door de koop op afbetaling te verrichten betalingen door middel van een SEPA-incasso van uw in het bestelproces vermelde rekening-courant bij de daar vermelde kredietinstelling te incasseren. De inzameling vindt ten vroegste plaats op de gespecificeerde datum van de vooraankondiging/aankondiging. De verhuizing kan later en sneller plaatsvinden. Als tussen de voorafgaande kennisgeving en de vervaldatum een verlaging van de
Als het bedrag van de aankoopprijs wordt gedebiteerd (bijvoorbeeld door creditnota’s), kan het gedebiteerde bedrag afwijken van het bedrag dat in de vooraankondiging is vermeld.

Je moet ervoor zorgen dat er op de vervaldatum voldoende geld op je lopende rekening staat. Je bank is niet verplicht om de automatische incasso uit te voeren als er onvoldoende geld op je lopende rekening staat. Als een terugboeking wordt gedaan vanwege onvoldoende saldo op de rekening-courant, vanwege een onterecht bezwaar van de rekeninghouder of vanwege het vervallen van de rekening-courant, bent u ook zonder aparte aanmaning in verzuim, tenzij de terugboeking voortvloeit uit een omstandigheid waarvoor u niet verantwoordelijk bent. TeamBank AG kan de kosten, die door uw kredietinstelling aan TeamBank AG in rekening worden gebracht voor een door u te betalen acceptgiro, als schadevergoeding van u eisen en u moet deze kosten vergoeden. U behoudt het recht om TeamBank AG te bewijzen dat de schade minder of helemaal niet was. Als u in gebreke blijft, heeft TeamBank AG het recht om voor elke aanmaning een redelijke aanmaningsvergoeding of een vertragingsrente van vijf procentpunten boven de respectieve basisrentevoet van de Europese Centrale Bank in rekening te brengen. Vanwege de hoge kosten die verbonden zijn aan een retourdebetnota, vragen we je geen bezwaar te maken tegen de SEPA-debetnota in het geval van een herroeping van de koopovereenkomst, een retourzending of een klacht. In deze gevallen wordt de terugboeking van de betaling uitgevoerd in overeenstemming met de handelaar door het overeenkomstige bedrag terug te storten of door een creditnota uit te schrijven.

§12 SLOTBEPALING
Mocht een van deze bepalingen – om welke reden dan ook – niet van toepassing zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

×

Versandpreise

LAND Zubehörartikel bis 1 KG Instrumente unter 10KG Instrumente über 10KG
Deutschland Gratis Gratis Gratis
Europäische Union 13.99 48.99 73.99
Rest von Europa 26.99 62.99 90.99
Weltweit 20.99 99.99 184.99
Menu