Gegevensbescherming

Privacybeleid

We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van Elbblech Felix Eilers. Het gebruik van de website van Elbblech Felix Eilers is mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op Elbblech Felix Eilers. Door middel van dit privacybeleid wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen geïnformeerd over hun rechten door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft Elbblech Felix Eilers talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, zo goed mogelijk te beschermen. Gegevensoverdracht via internet kan echter altijd gaten in de beveiliging vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens op een andere manier aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld telefonisch.

1. definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Elbblech Felix Eilers is gebaseerd op de termen die worden gebruikt door de Europese Richtlijn en Verordening (EG) bij het uitvaardigen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, leggen we de gebruikte termen graag van tevoren uit.

In dit privacybeleid gebruiken we onder andere de volgende termen:

 • (a) persoonsgegevens

  Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • (b) betrokkene

  Betrokkene betekent elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • c) Verwerking

  Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 • (d) beperking van de verwerking

  Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te beoordelen, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de werkprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Verantwoordelijke voor de verwerking

  De voor de verwerking verantwoordelijke of de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat, kan in de wetgeving van de Unie of de lidstaat worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke specifieke criteria deze wordt aangewezen.

 • (h) Verwerkers

  Verwerker: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • i) Ontvanger

  Ontvanger betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet een derde partij. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoeksopdracht op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • j) Derde

  Onder “derde” wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige, bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. de naam en het adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke partij in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is:

Felix Eilers
c/o Grosch Postflex #1955
Emsdettener Str. 10
48268 Greven

(Geen pakketten of pakjes – acceptatie wordt geweigerd!)

Tel.: 017657610172

E-mail: mail@elbblech.de

Website: www.elbblech.de

3. koekjes

De internetpagina’s van Elbblech Felix Eilers maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betreffende persoon onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Elbblech Felix Eilers de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals al eerder vermeld, in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in de online winkel. De online winkel onthoudt de items die een klant in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst via een cookie.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen cookies die al zijn ingesteld op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

4. verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van Elbblech Felix Eilers verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website vanwaar een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden geopend, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Elbblech Felix Eilers geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te garanderen en (4) wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor vervolging in het geval van een cyberaanval. De Elbblech Felix Eilers verzamelt daarom enerzijds anonieme gegevens en informatie voor statistische doeleinden en anderzijds om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren, zodat we uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau kunnen garanderen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van Elbblech Felix Eilers wordt gebruikers de mogelijkheid geboden zich te abonneren op onze bedrijfsnieuwsbrief. Welke persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de controller bij het bestellen van de nieuwsbrief wordt bepaald door het invoermasker dat hiervoor wordt gebruikt.

Elbblech Felix Eilers informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. In principe kan de nieuwsbrief van ons bedrijf alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt er een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor de eerste keer is opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief met behulp van de dubbele opt-in procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres, als betrokkene, toestemming heeft gegeven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van registratie, zoals toegewezen door de internetprovider (ISP), evenals de datum en tijd van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient daarom als een wettelijke waarborg voor de verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd als dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of een gerelateerde registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of een wijziging in de technische omstandigheden. Er worden geen persoonlijke gegevens die verzameld zijn in het kader van de nieuwsbriefservice doorgegeven aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Als u uw toestemming wilt intrekken, vindt u in elke nieuwsbrief een bijbehorende link. Verder is het ook mogelijk om je op elk gewenst moment rechtstreeks op de website van de verwerkingsverantwoordelijke af te melden voor de nieuwsbrief of om de verwerkingsverantwoordelijke hiervan op een andere manier op de hoogte te stellen.

6. nieuwsbrief tracking

De nieuwsbrieven van Elbblech Felix Eilers bevatten zogenaamde tracking pixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om logbestandregistratie en logbestandanalyse mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan Elbblech Felix Eilers zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen.

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden opgeslagen en geanalyseerd door de verwerkingsverantwoordelijke om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de afzonderlijke verklaring van toestemming in dit verband in te trekken via de dubbele opt-in procedure. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens verwijderd door de verwerkingsverantwoordelijke. Elbblech Felix Eilers beschouwt een annulering van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking.

7. hoe u contact met ons kunt opnemen via de website

De website van Elbblech Felix Eilers bevat juridische informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de persoonsgegevens die de betrokkene heeft doorgegeven automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden verstrekt, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

8. commentaarfunctie in de blog op de website

De Elbblech Felix Eilers biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele reacties achter te laten op individuele blogbijdragen op een blog, die op de website van de controller staat. Een blog is een portaal op een website, meestal open voor het publiek, waar een of meer mensen, bloggers of webbloggers genoemd, artikels kunnen posten of gedachten kunnen neerschrijven in zogenaamde blogposts. De blogposts kunnen meestal becommentarieerd worden door derden.

Als een betrokkene een commentaar achterlaat op de blog die op deze website is gepubliceerd, worden naast het commentaar dat door de betrokkene is achtergelaten, ook gegevens over het tijdstip waarop het commentaar is ingevoerd en de gebruikersnaam (pseudoniem) die door de betrokkene is gekozen, opgeslagen en gepubliceerd. Bovendien wordt het IP-adres dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van de betrokkene ook geregistreerd. Deze opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen en in het geval dat de persoon in kwestie inbreuk maakt op de rechten van derden door een opmerking te plaatsen of illegale inhoud plaatst. Het opslaan van deze persoonsgegevens is daarom in het eigen belang van de verwerkingsverantwoordelijke, zodat de verwerkingsverantwoordelijke zichzelf zo nodig kan vrijpleiten in het geval van een overtreding. Deze verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of de wettelijke verdediging van de beheerder dient.

9. routinematig wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke zal persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan gedurende de tijd die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer dit wordt bepaald door de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een door de Europese richtlijn en verordening of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

10. rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem of haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b) Recht op informatie

  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijke kosteloos toegang te krijgen tot de opgeslagen persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en daarvan een kopie te ontvangen. Bovendien heeft de betrokkene op grond van de Europese richtlijn en verordening toegang tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze duur te bepalen
  • het bestaan van een recht om hen betreffende persoonsgegevens te laten rectificeren of wissen of om beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om te worden geïnformeerd of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te krijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

  Als een betrokkene dit recht op toegang wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c) Recht op correctie

  Elke persoon die getroffen wordt door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese Richtlijn en Verordening, om onmiddellijke rectificatie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Bovendien heeft de betrokkene, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

  Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d) Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer noodzakelijk zijn.
  • De betrokkene herroept zijn of haar toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 2. 1 letter a DS-GVO of Art. 9 para. 2(a) van de GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene zal, in overeenstemming met art. 21 lid. 1 DS-GVO en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 DS-GVO. 2 DS-GVO om bezwaar te maken tegen de verwerking.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verwerkt in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met art. 8 (2) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 1 DS-GVO verzameld.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van de door Elbblech Felix Eilers opgeslagen persoonsgegevens wenst te regelen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Elbblech Felix Eilers zal er zorg voor dragen dat aan het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt voldaan.

  Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door de Elbblech Felix Eilers en ons bedrijf verantwoordelijk is op grond van Art. 17 Para. 1 DS-GVO om persoonsgegevens te wissen, zal Elbblech Felix Eilers, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen ten uitvoer leggen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de bekendgemaakte persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene die andere verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van Elbblech Felix Eilers zorgt ervoor dat in individuele gevallen de benodigde actie wordt ondernomen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met Art. Art. 21 lid. 1 GDPR en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst de beperking van de door Elbblech Felix Eilers opgeslagen persoonsgegevens aan te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Elbblech Felix Eilers zal de beperking van de verwerking regelen.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Ze heeft ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens werden verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 letter a DS-GVO of Art. 9 para. 2 letter a DS-GVO of op een contract volgens Art. 6 para. 1(b) van de GDPR en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

  Bij het uitoefenen van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens Art. 20 para. 1 GDPR het recht op rechtstreekse overdracht van persoonsgegevens van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke indien dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Elbblech Felix Eilers.

 • g) Recht van bezwaar

  Eenieder die te maken krijgt met de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en de opsteller van de verordening het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, van de richtlijn, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie. 1(e) of (f) van de Gegevensbeschermingsverordening. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  De Elbblech Felix Eilers zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

  Indien Elbblech Felix Eilers persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zal de Elbblech Felix Eilers de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

  Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die door de Elbblech Felix Eilers wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden op grond van artikel 89, lid 1, van de Wet bescherming persoonsgegevens. 1 DS-GVO, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

  Om gebruik te maken van zijn recht op bezwaar, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van Elbblech Felix Eilers of een andere medewerker. De betrokkene kan ook zijn recht van bezwaar uitoefenen in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) wordt toegestaan door EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Elbblech Felix Eilers passende maatregelen om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een betrokkene door de verantwoordelijke voor de verwerking, om zijn standpunt kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten.

  Als de betrokkene zijn rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i) Recht om toestemming in te trekken volgens de gegevensbeschermingswetgeving

  Elke persoon die te maken krijgt met de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

11. privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Adobe Analytics (Omniture) / Adobe Marketing Cloud

De controller heeft onderdelen van het bedrijf Adobe geïntegreerd op deze website. Adobe Analytics (Omniture) of de Adobe Marketing Cloud (hierna “Omniture” genoemd) is een tool die efficiëntere online marketing en webanalyse mogelijk maakt. Omniture maakt deel uit van de Adobe Marketing Cloud. De Adobe Marketing Cloud maakt real-time analyse van bezoekersstromen op websites mogelijk. Real-time analytics omvat projectrapporten en maakt ad-hocanalyse van websitebezoekers mogelijk. Klantinteracties worden zodanig gepresenteerd dat de controller een beter overzicht krijgt van de online activiteiten van de gebruikers van deze website door de gegevens weer te geven in eenvoudige en interactieve dashboards en deze om te zetten in rapporten. Hierdoor ontvangt de controller informatie in realtime en kan hij problemen sneller opsporen.

De exploitant van deze services is Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland.

Omniture plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene (cookies zijn reeds vooraf uitgelegd; de overeenkomstige informatie vindt u hierboven). De controller zorgt er via een serverinstelling voor dat de trackinggegevensrecords die naar het datacentrum van Adobe worden verzonden, vóór de geolocatie worden geanonimiseerd. Anonimisering wordt geïmplementeerd door het laatste deel van het IP-adres te vervangen. De controller heeft aan de serverzijde instellingen gemaakt die het IP-adres van de betrokkene onafhankelijk anonimiseren voordat deze worden verwerkt voor geolocatie en bereikmeting. Adobe zal namens de gegevensbeheerder de gegevens en informatie die via onze website zijn verkregen, gebruiken om het gebruikersgedrag van de betrokkene te analyseren. Adobe zal de gegevens ook gebruiken om rapporten samen te stellen over gebruikersactiviteiten namens ons en om andere diensten aan ons bedrijf te leveren in verband met het gebruik van onze website. Het IP-adres van de betrokkene wordt door Adobe niet samengevoegd met andere persoonlijke gegevens.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Omniture een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen de cookies die Omniture al heeft ingesteld op elk gewenst moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die worden gegenereerd door de Adobe-cookie en die verband houden met het gebruik van deze website, evenals tegen de verwerking van dergelijke gegevens door Adobe en om een dergelijke verwerking te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene op de uitschrijfknop onder de link http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html drukken, waardoor een opt-out-cookie wordt ingesteld. De opt-out-cookie die met het bezwaar is ingesteld, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betrokkene worden verwijderd na een bezwaar, moet de betrokkene de koppeling opnieuw openen en een nieuwe opt-out-cookie instellen.

Met het instellen van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de internetpagina’s van de verwerkingsverantwoordelijke niet meer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

Het toepasselijke privacybeleid van Adobe is te vinden op http://www.adobe.com/de/privacy.html.

12. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Facebook

De controller heeft onderdelen van het bedrijf Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers meestal in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de respectieve Facebook-component ertoe gebracht om een weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. In het kader van deze technische procedure ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens als de betrokkene onze website oproept en voor de volledige duur van het respectieve verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en toegewezen door Facebook aan de respectieve Facebook-account van de betrokken persoon. Als de betrokkene een van de Facebook-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de knop “Vind ik leuk”, of als de betrokkene een reactie plaatst, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is aangemeld bij Facebook op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Facebook-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Er wordt ook uitgelegd welke instellingsopties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende apps beschikbaar waarmee het verzenden van gegevens naar Facebook kan worden onderdrukt. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om het verzenden van gegevens naar Facebook te onderdrukken.

13. privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Google AdSense

De beheerder heeft Google AdSense op deze website geïntegreerd. Google AdSense is een online service waarmee advertenties op sites van derden kunnen worden geplaatst. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat de advertenties die worden weergegeven op sites van derden selecteert zodat ze overeenkomen met de inhoud van de respectieve site van derden. Google AdSense maakt op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker mogelijk, wat wordt geïmplementeerd door het genereren van individuele gebruikersprofielen.

De exploitatiemaatschappij van de Google AdSense-component is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Het doel van de Google AdSense-component is het integreren van advertenties op onze website. Google-AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen, kan Alphabet Inc. maakt een analyse van het gebruik van onze website mogelijk. Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt geëxploiteerd door de gegevensbeheerder en waarop een Google AdSense-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de respectieve Google AdSense-component ertoe gebracht gegevens door te geven aan Alphabet Inc. ten behoeve van online reclame en de afrekening van provisies. te verzenden. In het kader van deze technische procedure heeft Alphabet Inc. Kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, in het bezit van Alphabet Inc. onder andere om de herkomst van bezoekers en kliks te traceren en vervolgens commissieafrekeningen mogelijk te maken.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast is er een overeenkomst getekend door Alphabet Inc. Reeds ingestelde cookies kunnen op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Google AdSense gebruikt ook zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in webpagina’s om registratie van logbestanden en analyse van logbestanden mogelijk te maken, waardoor een statistische evaluatie kan worden uitgevoerd. Met de ingesloten trackingpixel kan Alphabet Inc. herkennen of en wanneer een website is geopend door een betrokkene en op welke koppelingen de betrokkene heeft geklikt. Trackingpixels worden onder andere gebruikt om de bezoekersstroom op een website te evalueren.

Via Google AdSense worden persoonlijke gegevens en informatie, waaronder het IP-adres, die nodig zijn voor het verzamelen en factureren van de weergegeven advertenties, doorgegeven aan Alphabet Inc. overgedragen aan de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. De Alphabet Inc. kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

Google-AdSense wordt in meer detail uitgelegd onder deze link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

14. gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, vergelijken en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over via welke website een betrokkene op een website terecht is gekomen (zogenaamde verwijzers), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en om de kosten-batenanalyse van internetreclame te maken.

De exploitatiemaatschappij van de Google Analytics-component is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

De controller gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betreffende persoon door Google verkort en geanonimiseerd als de toegang tot onze internetpagina’s plaatsvindt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google zal de verzamelde gegevens en informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een betrokkene een van de afzonderlijke pagina’s van deze website oproept die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de respectieve Google Analytics-component geactiveerd om gegevens naar Google te sturen ten behoeve van online analyse. Als onderdeel van deze technische procedure verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betreffende persoon, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te traceren en vervolgens commissieberekeningen mogelijk te maken.

Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, bijvoorbeeld de toegangstijd, de plaats van herkomst van een toegang en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, delen met derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en verband houden met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en om een dergelijke verwerking te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene een browser add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan internetpagina’s mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser add-on is verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon waarover hij of zij controle heeft, is het mogelijk om de browser add-on opnieuw te installeren of te activeren.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

15. gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Google Remarketing

De controller heeft Google Remarketing-diensten geïntegreerd op deze website. Google Remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan weergeven aan internetgebruikers die eerder de website van het bedrijf hebben bezocht. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf dus in staat om gebruikersgerelateerde reclame te maken en dus om interessante advertenties weer te geven aan de internetgebruiker.

De exploitatiemaatschappij van de Google Remarketing-services is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Het doel van Google Remarketing is het weergeven van interessante advertenties. Met Google Remarketing kunnen we advertenties weergeven via het advertentienetwerk van Google of deze laten weergeven op andere websites, die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. De cookie stelt Google in staat bezoekers van onze website te herkennen wanneer zij vervolgens websites bezoeken die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Telkens wanneer een website wordt bezocht waarop de Google Remarketing-service is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de betrokken persoon zich automatisch bij Google. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder andere gebruikt om interessante advertenties weer te geven.

Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, bijvoorbeeld de internetpagina’s die de persoon in kwestie heeft bezocht. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betreffende persoon wordt gebruikt, doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, delen met derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene de link www.google.de/settings/ads oproepen vanuit een van de internetbrowsers die hij of zij gebruikt en daar de gewenste instellingen opgeven.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

16 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Google AdWords

De beheerder heeft Google AdWords geïntegreerd op deze website. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de zoekmachineresultaten van Google als in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf bepaalde zoekwoorden opgeven, waardoor een advertentie uitsluitend in de zoekmachineresultaten van Google wordt weergegeven wanneer de gebruiker een zoekresultaat op basis van het zoekwoord opzoekt met de zoekmachine. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties door middel van een automatisch algoritme en in overeenstemming met de vooraf gedefinieerde trefwoorden verspreid naar websites die relevant zijn voor het onderwerp.

De werkmaatschappij van de Google AdWords-services is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Het doel van Google AdWords is om reclame te maken voor onze website door het weergeven van interesserelevante reclame op de websites van derden en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine en om reclame van derden op onze website weer te geven.

Als een betrokkene onze website bezoekt via een advertentie van Google, wordt een zogenaamde conversiecookie opgeslagen door Google op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokken persoon te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om bij te houden of bepaalde subpagina’s, bijvoorbeeld het winkelmandje van een online shopsysteem, zijn opgeroepen op onze website. Met de conversiecookie kunnen zowel wij als Google bijhouden of een betrokkene die onze website heeft bezocht via een AdWords-advertentie een verkoop heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop heeft afgerond of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website samen te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is verwezen, d.w.z. om het succes of de mislukking van de respectieve AdWords-advertentie te bepalen en onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google AdWords ontvangen informatie van Google waarmee de betrokkene geïdentificeerd zou kunnen worden.

Door middel van de conversiecookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, bijvoorbeeld de webpagina’s die door de betreffende persoon zijn bezocht. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, delen met derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een cookie die al is ingesteld door Google AdWords op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene de link www.google.de/settings/ads oproepen vanuit een van de internetbrowsers die hij of zij gebruikt en daar de gewenste instellingen opgeven.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

17. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Instagram

De controller heeft onderdelen van de Instagram-dienst op deze website geïntegreerd. Instagram is een dienst die kan worden beschouwd als een audiovisueel platform en waarmee gebruikers foto’s en video’s kunnen delen en deze gegevens ook kunnen verspreiden op andere sociale netwerken.

De exploitant van de Instagram-diensten is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt opgeroepen die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de respectieve Instagram-component ertoe aangezet om een weergave van de overeenkomstige component van Instagram te downloaden. Als onderdeel van deze technische procedure ontvangt Instagram informatie over welke specifieke subpagina van onze website wordt bezocht door de betrokkene.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Instagram, herkent Instagram welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de volledige duur van het respectieve verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en door Instagram toegewezen aan de respectieve Instagram-account van de betrokken persoon. Als de betrokkene een van de Instagram-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, worden de aldus verzonden gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt altijd informatie via de Instagram-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Instagram op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Instagram-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Instagram wordt verzonden, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Instagram-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Jetpack voor WordPress

De controller heeft Jetpack geïntegreerd op deze website. Jetpack is een WordPress plug-in die extra functies biedt aan de beheerder van een website die is gebouwd op WordPress. Jetpack geeft de websitebeheerder onder andere een overzicht van de bezoekers van de pagina. Bovendien kan de weergave van gerelateerde artikelen en publicaties of de mogelijkheid om inhoud te delen op de pagina het aantal bezoekers verhogen. Bovendien zijn er beveiligingsfuncties ingebouwd in Jetpack, zodat een website die Jetpack gebruikt beter beschermd is tegen brute force-aanvallen. Jetpack optimaliseert en versnelt ook het laden van de afbeeldingen die op de website zijn geïntegreerd.

De exploitatiemaatschappij van de Jetpack plug-in voor WordPress is Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd, Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland.

Jetpack plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Telkens wanneer een betrokkene toegang krijgt tot een van de individuele pagina’s van deze website die wordt beheerd door de gegevensbeheerder en waarop een Jetpack-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectieve Jetpack-component om gegevens door te sturen naar Automattic voor analysedoeleinden. Als onderdeel van deze technische procedure verkrijgt Automattic kennis van gegevens die vervolgens worden gebruikt om een overzicht van websitebezoeken te maken. De op deze manier verkregen gegevens worden gebruikt om het gedrag te analyseren van de betrokkene die de website van de beheerder heeft bezocht en worden geëvalueerd om de website te optimaliseren. De gegevens die via de Jetpack-component worden verzameld, zullen niet worden gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens worden ook beschikbaar gesteld aan Quantcast. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Automattic/Quantcast een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen cookies die al door Automattic zijn ingesteld op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die worden gegenereerd door de Jetpack-cookie en die verband houden met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van dergelijke gegevens door Automattic/Quantcast. Om dit te doen, moet de betrokkene op de opt-outknop onder de link https://www.quantcast.com/opt-out/ drukken, waardoor een opt-outcookie wordt ingesteld. De opt-out-cookie die met het bezwaar is ingesteld, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betrokkene worden verwijderd na een bezwaar, moet de betrokkene de koppeling opnieuw openen en een nieuwe opt-out-cookie instellen.

Door het instellen van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de internetpagina’s van de verwerkingsverantwoordelijke niet meer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

Het toepasselijke privacybeleid van Automattic is beschikbaar op https://automattic.com/privacy/. Het toepasselijke privacybeleid van Quantcast is beschikbaar op https://www.quantcast.com/privacy/.

19. Betaalmethode: voorschriften voor gegevensbescherming voor PayPal als betaalmethode

De controller heeft onderdelen van PayPal op deze website geïntegreerd. PayPal is een aanbieder van online betaaldiensten. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, virtuele privé- of zakelijke rekeningen. Daarnaast biedt PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te initiëren of om betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook trustee-functies op zich en biedt kopersbeschermingsservices.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Als de betrokkene “PayPal” als betalingsoptie selecteert tijdens het bestelproces in onze online shop, worden de gegevens van de betrokkene automatisch doorgegeven aan PayPal. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die vereist zijn voor de betalingsverwerking.

De persoonlijke gegevens die worden doorgegeven aan PayPal zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor het verwerken van betalingen. Persoonlijke gegevens die verband houden met de betreffende bestelling zijn ook noodzakelijk voor de verwerking van het koopcontract.

Het doel van het verzenden van de gegevens is betalingsverwerking en fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke geeft persoonsgegevens door aan PayPal, met name als er een gerechtvaardigd belang is voor de doorgifte. De persoonsgegevens die tussen PayPal en de controller worden uitgewisseld, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze transmissie is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

PayPal kan persoonsgegevens delen met gelieerde bedrijven en serviceproviders of onderaannemers voor zover dit nodig is om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen of om de gegevens namens hem te verwerken.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken bij PayPal. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking.

Het privacybeleid van PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

20 Rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. een DS-GVO dient als rechtsgrondslag voor ons bedrijf voor verwerkingen waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals voor het voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker op ons terrein gewond raakt en als gevolg daarvan zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere belangrijke informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6 I lit. d DS-GVO. Uiteindelijk zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op Art. 6 I lit. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag als de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. We mogen dergelijke verwerkingen in het bijzonder uitvoeren omdat ze specifiek zijn vermeld door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld als de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin van de GDPR).

21. gerechtvaardigde belangen bij de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op Artikel 6 I lit. f DS-GVO, ons legitieme belang is de uitvoering van ons bedrijf ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

22. Duur van de opslag van de persoonsgegevens.

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist als ze niet langer nodig zijn voor het uitvoeren of initiëren van het contract.

23. wettelijke of contractuele vereisten om de persoonsgegevens te verstrekken; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens

Wij willen u erop wijzen dat het verstrekken van persoonlijke gegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een overeenkomst met hem of haar sluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonlijke gegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

24. bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator van de gegevensbeschermingsverklaring van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe functionaris voor gegevensbescherming Erlangen, in samenwerking met de IT-advocaat en gegevensbeschermingsadvocaat Christian Solmecke.

×

Versandpreise

LAND Zubehörartikel bis 1 KG Instrumente unter 10KG Instrumente über 10KG
Deutschland Gratis Gratis Gratis
Europäische Union 13.99 48.99 73.99
Rest von Europa 26.99 62.99 90.99
Weltweit 20.99 99.99 184.99
Menu